لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13809

شاید شنیده باشید(۱۲۴) – ق۲

97

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء