لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13807

شاید شنیده باشید(۱۲۴) – ق۱

205

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء