لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13799

آموزه های نو – ف۱ ق۱۱

131

مرور مقالۀ «پنج راز ازدواج موفق» نوشتۀ پیام زمانی و مقالۀ «موسیقی و هماهنگی درونی»، نوشتۀ کریستوفر باک