لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13775

به دنبال معنا(۴۴) – اوّلین ملاقات

200

سرانجام زمان مهمترین ملاقات در زندگی فربد فرا میرسد و او ماجرای این ملاقات را برای دوستانش تعریف میکند