لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13758

بازتاب – مرزبندى‌ها و تفرقه افکنى‌ها ق۱

358

دادستان کل کشور هرگونه مراوده و نشست و برخاست با بهائیان را عملى مجرمانه و موجب پیگرد قانونى قلمداد کرده. وجاهت قانونى این حرف چیست؟ آیا از لحاظ حقوقى و شرعى ریشه‌اى در این اظهار نظر وجود دارد؟ چرا عده‌اى حیات خود را در ایجاد تفرقه و دیگر هراسى می‌بینند؟ در دو برنامه پیش رو شاهرخ کوهستانى میزبان دکتر بهروز ثابت استاد دانشگاه و فریبا داوودى مهاجر فعال حقوق بشر و روزنامه نگار است تا به گفتگو درباره این موضوع بپردازند.