لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13747

لفظ و معنا(۱۱) – خرافات ق۱

188

از این قسمت در گفت‌وگوی رامان شکیب با استاد بهرام فرید، موضوع خرافات مورد بررسی قرار گرفته که از دیدگاه دیانت بهائی به آن نگاه می‌شود: معنی لغوی خرافات چیست؟ خاستگاه آن کدام است؟ دلیل روی آوردن بشر به خرافات چیست؟