لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13739

شاید شنیده باشید(۱۲۳) – ق۳

198

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء