لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13692

حرف امروز- تعلیم و تربیت

257

در تعالیم بهائی از سه نوع تربیت نام برده شده است ، تربیت جسمانی ، تربیت انسانی و تربیت روحانی .