لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13643

شاید شنیده باشید(۱۲۲) – ق۳

290

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء