لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13641

شاید شنیده باشید(۱۲۲) – ق۲

147

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء