لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13640

ویژه برنامه – گفتگو با خانم پدیده ثابتی

578

بررسی آخرین وضعیت یاران ایران در گفتگو با خانم پدیده ثابتی سخنگوی جامعه بهائی