لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13639

شاید شنیده باشید(۱۲۲) – ق۱

239

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء