لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13631

آموزه های نو- ف۱ ق۹

168

مرور مقالۀ «چرا باید استعدادهای هنری خودمان را بپرورانیم؟» نوشتۀ جین تاث و گزارش «چطور موسیقی روحانی خلق کنیم؟» به قلم رها لوئیس