لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13616

زنان در تکاپو- میریام پرتز

333

میریام رقصنده بین المللی است و از طریق رقص می خواهد بین ملل، نژادها و مذاهب مختلف زمینه های ایحاد را فراهم کند.