لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13614

فصل مشترک – مدارا و همزیستی‌

208

از کامیار بهرنگ پرسیدیم که دیدار خانم فائزه هاشمی‌ با خانم فریبا کمال آبادی از چه جهاتی دارای اهمیت است؟