لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13600

حرف امروز- تطابق دین وعلم وعقل

213

اگر ما ادیان الهی را خوب بشناسیم خیلی از مشکلاتی که امروزه جهان با آن روبرو است برطرف خواهد شد.