لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13592

به دنبال معنا(۴۲) – سیامک

235

فربد سرانجام راضی میشود با راهنمایی شایان به کمک دعا و تفکر مادرش را ببخشد .