لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13591

این روزها به یاد تو- به یاد شاهین نگاری

231

از اساتید دانشگاه مجازی بهائیان ایران