لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13566

چهار مضراب اصفهان

244

آهنگساز و اجرا از صهبا مطلبی.