لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13564

بازتاب – فقر و مشکلات اقتصادى ق۲

189

یک درصد جمعیت جهان ثروتى بیش از نصف مردم دنیا دارند، در مقابل تعداد کسانى که زیر خط فقرند رو به افزایش است. آیا نظام مالیاتى جهان براى توزیع ثروت موثر نیست؟ کارشناسان اقتصادى مشکل را در چه میبینند و چه راه حل‌هائى را پیش روى جهانیان میگذارند؟ نتایج و تبعات این مشکلات چیست؟ تعالیم بهائى چه راه‌هائى را براى مشکلات اقتصادى مطرح میکند؟ در این برنامه ایرج عابدیان دکتراى اقتصاد و فرهاد ثابتان دکتراى اقتصاد میهمانان شاهرخ کوهستانى هستند.