لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13556

ویژه برنامه – شمس حقیقت

210

اشاره ای مختصر به شرح احوال و تعالیم حضرت بهاءالله برای عالم بشریّت و نظری اجمالی به “کتاب عهدی”٬ وصیّت نامه آن حضرت.