شاید شنیده باشید(۱۲۱) – ق۳

59

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13546