لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13544

شاید شنیده باشید(۱۲۱) – ق۲

55

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء