لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13542

شاید شنیده باشید(۱۲۱) – ق۱

93

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء