لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13517

خبرنگار- دیدار فائزه هاشمی و فریبا کمال آبادی

463

گفتگو با دکتر فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه بین المللی بهائی در آمریکا