لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13493

روند تدریجی اعلان دعوت حضرت باب

239

دکتر محمد افنان