لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13434

شاید شنیده باشید(۱۲۰) – ق۳

214

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء