لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13430

زنان در تکاپو- رندی گاتلیب

183

رندی، استاد دانشگاه و بنیانگذار“Unity Work Foundation” است و در جهت رفع تبعیض نژادی در جهان فعالیت می کند.