لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13429

فصل مشترک – حقوق زنان

160

از طاهره دانش پرسیدیم که حقوق زنان در جامعه‌ ای مثل ایران چه وضعیتی دارد؟