لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13403

حرف امروز- وحدت اساس ادیان

189

دین همیشه و در هر زمان برای ما آدمها لازمه، این دینه که باعث صلح نوع بشر میشه .