لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13402

پرواز- سمندر قزوینی ق۳

194

سمندر قزوینی به خاطر بهایی بودن هم متحمل فشارهای زیاد از سوی متعصبین می شد و هم شجاعانه خدمت می کرد.