لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13395

به دنبال معنا(۴۱) – همه چیز با هم

176

سودابه در خانه شبنم پنهان شده و شبنم به سعید قول میدهد که سودابه را راضی کند که سعید تلفنی با او صحبت کند