لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13381

سلام سلامتی‌ – دعا‌

248

دعا‌ ممکن است باعث اضطراب و یا آرامش بشود. تحقیقات نشان داده که اثر دعا‌ بر روی خود شخص بستگی به شخصیت خدایی دارد که انسان‌ها در ذهن خود تصور کرده اند. در اینجا به نتیجه تحقیق اشاره می‌کنیم که در ایالات متحده با شرکت ۱۷۱۴ نفر انجام شده.