لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13379

بازتاب – فقر و مشکلات اقتصادى ق۱

232

نشانه هاى فقر چیست؟ شاخص هاى تعیین خط فقر چیه؟ رابطه نیاز و ثروت چیست؟ چه عواملى موجب بروز این همه مشکلات اقتصادیست؟ فرهاد ثابتان دکترای اقتصاد و ایرج عابدیان دکتراى اقتصاد میهمان شاهرخ کوهستانى در بازتاب هستند تا دردو برنامه پیش رو نگاهى داشته باشیم به فقر و مشکلات اقتصادى.