لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13360

زنان در تکاپو – سارا کاظمی

806

سارا کاظمی، طراح مد و موسس “World Orphanage Foundation” است و هدفش ساختن جهانی بهتر برای کودکان بی سرپرست در تمام دنیاست.