لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13359

فصل مشترک – ازدواج و خانواده

113

از فروغ سویتزر پرسیدیم که ازدواج در دنیای مدرن با چه چالشهایی روبروست؟