لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13327

آموزه‌های نو – ف۱ ق۶

125

مرور دو مقالۀ دیگر از مجموعه «وضعیت جهان»، نوشته دیوید لنگنس با عناوین «کاهش میزان مرگ و میر کودکان» و «تراژدی سه‌گانه‌ی مرگِ هنگام زایمان»