لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13294

شنیدنیهای رسانه ای – ۴۰۶

190

-فک پلمب و پلمب مغازه ی بهائیان در ایران.
-۵۰ هکتار زمین کشاورزی و دامپروری یک بهائی در سمنان مصادره شد.
– شهرت مدرسه ای در نقطه ی صفر مرزی ایران و ترکمنستان.
-یکی از گروه های بین المللی سازمان پزشکان بدون مرز نشست انسان دوستانه ی سازمان ملل را تحریم کرد.
-معاون درمان در وزارت بهداشت ایران: عارضه ی قلبی در ایران دو برابر میانگین آسیا.