لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13287

گفت‌وگو – صلح جهانی: رؤیا یا واقعیت؟

151

گفت وگوی دکتر معین افنانی با دکتر شاپور راسخ، استاد جامعه شناس و پژوهشگر، در مورد معیارهای صلح در جهان امروزه و آیا اینکه صلح فقط یک رؤیا است و یا واقعیتی امکان پذیر.