لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13256

آموزه های نو- ف۱ ق۵

182

مرور دو مقالۀ دیگر از مجموعه «وضعیت جهان»، نوشته دیوید لنگنس با عناوین «آموزش و پرورش برای همه کودکان» و «ارتقاء موقعیت زنان»