لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13255

نقطه­ سرخط – برابری زن و مرد

194

یادداشت «در معنای برابری»؛ یادداشتی که به بررسی دیدگاه­ های مختلف نسبت به موضوع برابری زنان و مردان می­پردازد و به این پرسش پاسخ می­دهد که زنان و مردان از چه لحاظ باید برابر باشند.