لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13241

خاطرات یوتاب(۲۶) – اتّفاق خاص

277

آقای جعفری برای پدر و خواهران دکتر نادری یک کتاب ردّیه که بر علیه دیانت بهائی نوشته شده می فرستد.