لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13226

یک پنجم – آمریکا

173

یک پنجم اشاره ای‌ دارد به پنج قارهٔ دنیا و تاریخ دیانت بهائی در این پنج قاره این قسمت آمریکا.