لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13219

این روزها – آموزگار پرکار و دلسوز شهر نیویورک

224

“من در همه این راه تو را دوست خواهم داشت”