لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13200

گفتگو(۳) – بخش دوّم

155

ادامه گفتگو در باره بعضی از تعالیم حضرت بهاءالله