لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13199

گفتگو(۳) – بخش اوّل

115

اشاره ای به برخی از تعالیم حضرت بهاءالله