لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13192

یک پنجم – آفریقا

216

یک پنجم اشاره ای‌ دارد به پنج قارهٔ دنیا و تاریخ دیانت بهائی در این پنج قاره این قسمت افریقا.