لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13187

لفظ و معنا(۶) – اخلاق ق۳

166

دیانت بهایی به اخلاق چگونه نگاه می‌کند؟ مهمترین فضائل اخلاقی از نگاه آئین بهایی کدام هستند؟