لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13155

یک پنجم – اروپا

178

یک پنجم اشاره ای‌ دارد به پنج قارهٔ دنیا و تاریخ دیانت بهائی در این پنج قاره این قسمت روپا.