لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13144

شاید شنیده باشید(۱۱۷) – ق۱

216

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء